Proizvodi:
Industrijska/Automatska vaga: TRAČNA
 
Tracna vaga
Merni opsezi:
2 t/h do 5.000 t/h
Merenje trenutnog protoka i ukupno
protekle količine materijala na
transportnoj traci
Trenutni protok u t/h i kg/s
Masa na vagi
Merenje ulazne mase i potrošnje u
proizvodnim postrojenjima
Regulacija protoka materijala preko
Frekventnog regulatora
Upravljanje procesom doziranja
sirovina preko PC-računara
Sastav:
Konstrukcija mernog mosta se ubacuje
u ravni deo trake i to bez njenog sečenja
Standardne širine trake I=400-1600mm
Mikroprocesorska obrada mernih signala:
- Merni most sa davačem sile
- Impulsni davač brzine trake
- Mikroprocesorski kontroler TSC 11
Princip rada:
Davač brzine generiše impulse propocijalne
brzini trake v; davač sile generiše naponski
signal propocijalan opterećenju trake q.
Naponski signal je digitalno pomnožen
brzinom trake u automatu TSC 11. Izlazni
signal predstavlja protok.
Na displeju se, po izboru, mogu prikazati:
protok, total (kumulativno protekla masa),
opterećenje ili brzina trake.
Izlazni signali:
Protok: analogni strujni signal 4-20 mA
Totalizer: impulsni, tranzistorski ("OC")
 
Tracna vaga
© 2001 - Tuf Co. Cara Dušana 102, Zemun. tel. 011/2199-383, 011/2106-557, 063/203-971