Proizvodi:
Radio frekventni indikator nivoa: KRIN-2
 
Krin
Pouzdani indikatori nivoa različitih materijala:
tečnih, praškastih, zrnastih, kašastih...
Širok raspon radnih temperatura i pritisaka
Jednostavna ugradnja
Odsustvo pokretnih mehaničkih delova
Nije potrebno održavanje
Podešljivo "ODGOĐENO" delovanje
Tranzistorski ili relejni ON/OFF izlaz
Princip rada:
Kapacitivni nivoindikatori KRIN 2 prepoznaju materiju
po njenoj dielektričkoj konstanti pomoću sonde uronjene
u nju.
Sve čvrste i tečne supstance poseduju dielektričku
konstantu od 1.5 do par stotina puta veću od dielektričke
konstante vazduha. U prisustvu materije dolazi do
povećanja kapacitivnosti uronjene elektrode.
Merenje kapacitivnosti vrši se na Radio Frekvencijama
na osnovu rezonantne frekvencije ugrađenog LC
oscilatora, što KRIN 2 indikatore čini temperaturno
malo osetljivim i visoko imunim na uticaj provodnosti
(vlaga, provodni gubici).
 
KRIN-2s Sonda
Radna frekvencija: 2 - 10 Mhz
Histerezis: 1 %
Prag okidanja: podesiv
tip sonde: štap ili disk
materijal: AIMg3 (eloksiran)
zaštita: IP666
pripadajući kabl: 2 m (standardno)
podešavanja praga okidanja: pot. (ADJUST)
izlaz: beznaponski kontakt, 100 V, 125 mA
napajanje: 24 VDC (+/- 10 %)
KRIN-2H Napojna jedinica
"odgođeno delovanje (KRIN-2H)": 10 s
kabl za povezivanje sa sondom: 3 x 1 mm2
potrošnja: 3 VA
kućište: za ugradnju u elektroorman (na šinu)
materijal: AIMg3 (eloksiran)
zaštita: IP666
pripadajući kabl: 2 m (standardno)
podešavanja praga okidanja: pot. (ADJUST)
izlaz: beznaponski kontakt, 100 V, 125 mA
napajanje: 24 VDC (+/- 10 %)
© 2001 - Tuf Co. Cara Dušana 102, Zemun. tel. 011/2199-383, 011/2106-557, 063/203-971